Grondwet


GRONDRECHTEN - MINETOPIA

Dit document laat zien waar iedere bewoner van de Minetopia recht op heeft.

Stel je wordt aangehouden of het gaat slecht met je dan staat hier waar je allemaal recht op hebt.

Iedereen is verplicht zich te houden aan deze rechten. Wordt dit niet nageleefd, dan wordt er verwezen naar het Wetboek van de stad waar de overtreding is begaan.

Boek 1. Algemene Grondrechten

Artikel 1

 1. Iedere bewoner die in Minetopiaanse steden (niet Wastelands) leeft wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld.
 2. Discriminatie wegens godsdienst, afkomst, leefomstandigheden, politieke gezindheid, leeftijd of geslacht wordt niet toegestaan. Tenzij hiervoor permissie is vanuit het Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Artikel 2

 1. De wet bepaalt wie een inwoner is.
 2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken regelt wie er wordt toegelaten en wordt uitgeleverd.
 3. Ieder heeft het recht om de stad te verlaten, tenzij de wet dat tegenspreekt.

Artikel 3

Alle bewoners zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Dat houdt in dat je altijd zou kunnen werken bij een overheidsinstantie. Zolang je voldoet aan de toelatingseisen.

Artikel 4

 1. Iedere bewoner heeft gelijkelijk recht om te kiezen voor een nieuwe burgemeester.
 2. Het is toegestaan om bij het Ministerie van Binnenlandse zaken een petitie in te dienen voor aftreding van de burgemeester. Mits de petitie voldoet aan de volgende eisen.
 1. In de petitie moet er een handtekening staan van minstens 80% van de inwoners van de desbetreffende stad.
 2. De petitie moet aangevraagd worden door een inwoner die al minstens 1 maand in de stad woonachtig is.
 1. Wanneer een burgemeester verplicht moet aftreden is het noodzakelijk dat er ook nieuwe wethouders worden aangewezen.

Artikel 5

Alle bewoners hebben het recht om schriftelijk een verzoek en/of klacht in te dienen bij de overheidsinstanties of het gemeentehuis.

Artikel 6

 1. Iedere bewoner heeft het recht om te geloven wat hij/zij wilt. Dit is individueel of gezamenlijk toegestaan, als het binnen de perken van de wet blijft.
 2. De wet kan Artikel 6.1 van Boek 1 uitsluiten wanneer er wordt opgemerkt dat het nastreven van een geloof nadelige gevolgen kan hebben voor u en uw omgeving.

Artikel 7

 1. Geen enkele bewoner heeft permissie nodig om te schrijven of te zeggen wat hij/zij wilt. Tenzij hierbij de wet wordt overtreden.
 2. De wet stelt regels samen over TV en Radio. Er is geen toezicht over de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.

Artikel 8

Het recht tot vereniging is toegestaan. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Artikel 9

Alle bewoners hebben het recht tot vergadering en betoging als het maar binnen de perken van de wet blijft.


Artikel 10

 1. Iedereen heeft, tenzij de wet dit beperkt, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11

 1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen wanneer het in de wet is aangegeven.
 2. Het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen toegestaan voor de politie als zij een huiszoekingsbevel hebben.
 3. ook het betreden van overheids of particuliere bedrijventerreinen zonder toestemming  is ten strengste verboden  

Artikel 12

 1. Het briefgeheim is onschendbaar behalve als de wet dat tegenspreekt..
 2. Het briefgeheim kan opgezegd worden door de rechter als dit ten goede is voor het proces.
 3. Het telefoon- en briefgeheim is onschendbaar, behalve als de wet dit tegenspreekt of de mensen die zijn toegewezen door de wet dit ontgelden.

Artikel 13

        Een hogere macht heeft het recht om spullen of rechten te onteigenen van een bewoner.

Artikel 14

 1. Buiten de wet om mag niemand een bewoner zijn vrijheid ontnemen.
 2. Het is toegestaan voor de politie om iemand zijn vrijheid te ontnemen als hij/zij hiervoor het nut ervan inziet.

Artikel 15

Niemand kan de rechter tegenspreken als hij zijn vonnis heeft uitgesproken. Tenzij het gaat om de Minister van Justitie of de Minister President.

Artikel 16

Iedere bewoner heeft recht op een advocaat als hij/zij dit niet kan betalen. Zal hem één advocaat worden toegediend.

Artikel 17

 1. al word je aangehouden van verdacht van wapenbezit mag je vast gehouden worden.
 2. de politie commissaris mag alleen tijdelijk zeggen of iemand in een cellenblok mag